Avís legal. Termes i condicions d’ús del lloc web

Debora Aguilar Cabello (des d’ara Empordà Caní) amb domicili a la Plaça del lledoner, núm. 6 de 17257 Torroella de Montgrí (Girona) i amb CIF 45481634P posa a disposició al seu lloc web www.empordacani.cat determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Empordà Caní per part dels USUARIS que accedeixin al mateix.

Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI en el lloc web Empordà Caní a totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés a la pàgina web d’Empordà Caní implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre totalment.

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.-
El lloc web de Empordà Caní ha estat realitzat d’una banda, amb la finalitat de posar a disposició de tercers informació sobre les seves activitats i per l’altre, posar a disposició dels usuaris la possibilitat de contactar amb Empordà Caní per sol·licitar informació addicional.

SEGONA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
2.1.- La utilització del lloc web de Empordà Caní no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, llevat que aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d’articles existents a Empordà Caní on caldrà registrar-se facilitant les seves dades, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc.

Expressament Empordà Caní prohibeix els següents:

2.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través d’ell mateix per qualsevol mitjà qualsevol mena de dany als sistemes de Empordà Caní o a tercers.

2 .1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol mena de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (spamming) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing).

2.2.- Empordà Caní podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

TERCERA.- CONTINGUTS:
Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per: 

3.1.- Empordà Caní utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Empordà Caní únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna. 

3.2.- Empordà Caní es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

QUARTA.- RESPONSABILITAT.-
4.1 Empordà Caní en cap cas serà responsable de:

4.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius

4.1.2.- De la producció de qualsevol mena de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

4.2.- Empordà Caní es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, Empordà Caní col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol mena d’activitat il·lícita.

CINQUENA.- DRETS D’AUTOR I MARCA
Empordà Caní informa que el lloc web www.empordàcaní.cat els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Empordà Caní. Empordà Caní utilitza fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix enllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació de les referides referències.

SISENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de la Bisbal, renunciant l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SETENA.-
En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Empordà Caní podrà no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Empordà Caní.